murtra Obra gràfica        Jordi Rosés & Pilar Lloret  
Tanca
Edicions pròpies
  Condicions generals de compra
 

Naturalesa del contracta

1 Comandes

2 Lliurement

3 Pagament

4 Confidencialitat

5 Legislació i  jurisdicció

 

 

1. Naturalesa del contracta

Mitjançant  aquest contracta MURTRA EDICIONS  vent al client (entenent-se per aquest qualsevol persona física o jurídica amb la que Murtra Edicions subscriviu  qualsevol  contracte de compra venda de les seves edicions) i  aquest compra a Murtra Edicions el producte especificat en la factura.

Se entén per "contracte" l'operació de compra venda que s'instrumenta mitjançant aquest document.

S'entenc  per "producte" el llibre, carpeta, estampa de compra venda.

2. Comandes

Les edicions que apareixen  en la nostres pàgines i estan a la venda ( sempre i quant no s'hagi exhaurit l'edició) corresponen a  llibres, carpetes d'obra gràfica, estampes que hem editat. No assumim la responsabilitat sobre qualsevol error tipogràfic o aritmètic que puges  constar en les nostres pagines.

Hens  comprometem a mantenir els preus indicats en totes les nostres edicions.

En cas d'estar exhaurida alguna edició serà comunicada al comprador.

Les comandes  poden ser cancel·lades sense  cost  fins el moment en que l'envio es  faci  efectiu. Si rebem avis de cancel·lació una vegada la comanda estigui  enviada, lo considerarem una devolució. Las devolucions poden fer-se  fins 15 dies després de haver rebut  la comanda. Les  despeses de tramesa  corren a càrrec del client, hi han de ser fetes utilitzant el mateix envoltori i per el servei de UPS o similar. El import de la compra no se retornarà, però es podrà utilitzar en una altra compra compra. Naturalment, quedant excloses d'aquest suposat aquelles devolucions que es deriven de un error nostre o de algun defecte del producte servit. En aquest cas, ens farem càrrec de les despeses de les trameses  i, si fos  necessari, es reintegrarà el import.

3. Lliurement.

El import de les despeses del  lliurement i en cas de contra reembossament es sumarà al preu total de la comanda. 

4. Pagament

El pago del producte es farà  en alguna de las formes que se indicant a continuació a elecció del comprador:

Contra reembossament  (vàlid  només per Espanya i la UE, exempta Grècia, Noruega i Suïssa.

 

Transferència bancària

 

En efectiu al passar a recollir el producte a la nostre seu

 

International Money Order

 

 

Murtra Edicions lliurarà  la corresponent factura al client en el moment del lliurement de la comanda.

5. Confidencialitat

Les dades personals que se sol·liciten son sempre los estrictament necessaris. Murtra Edicions es compromet a no donar-lis un altra ús que el acordat  i a no cedir-los ni vendre a tercers.

6. Legislació y jurisdicció.

Aquestes condiciones generales seran interpretades de conformitat con la legislació vigent en Espanya, que serà aplicable a tot lo no previst ni en aquestes condicions generals ni en les restants documents que, con elles, conformen el complert contracte entre les parts.

Las parts acordant expressament sotmetre las controvèrsies que entre elles podessin sorgir de l'aplicació o interpretació dels contractes que les vinculen en el present o en el futur, als jutjats  i  tribunals de Barcelona.